trọng tài biên trong Tiếng Anh là gì?

trọng tài biên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng tài biên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng tài biên

    (thể thao) linesman