trọng hình thức trong Tiếng Anh là gì?

trọng hình thức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng hình thức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng hình thức

    formalistic