trọng lượng tàu trong Tiếng Anh là gì?

trọng lượng tàu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng lượng tàu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng lượng tàu

    * dtừ

    light displacement