trọng hình trong Tiếng Anh là gì?

trọng hình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng hình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng hình

    severe penalty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng hình

    severe penalty