trọng lưc trong Tiếng Anh là gì?

trọng lưc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng lưc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • trọng lưc

    * noun

    gravity