trọng tải trong Tiếng Anh là gì?

trọng tải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng tải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng tải

  load; tonnage

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọng tải

  * noun

  load, capacity, tonnage

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng tải

  to weigh; weight of, tonnage, load, capacity