trọng nghĩa trong Tiếng Anh là gì?

trọng nghĩa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng nghĩa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng nghĩa

    to have a sense of honour