trọng phạm trong Tiếng Anh là gì?

trọng phạm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng phạm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng phạm

    dangerous criminal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng phạm

    dangerous criminal