toa trong Tiếng Anh là gì?

toa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • toa

  carriage; coach; car; van; waggon

  toa chở các loại hàng lỏng& tank wagon/ca

  (a doctor's) prescription

  ghi toa cho một bệnh nhân to write out a prescription for a patient

  bán/cung cấp đủ (thuốc trong ) một toa cho ai to make up a prescription for somebody

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • toa

  (medical) prescription; (train) car, carriage, railway wagon