toa chở súc vật trong Tiếng Anh là gì?

toa chở súc vật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa chở súc vật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa chở súc vật

    cattle-truck; stock-car