toa xe cắt thả trong Tiếng Anh là gì?

toa xe cắt thả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe cắt thả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe cắt thả

    * dtừ

    slip-carriage