toa rập trong Tiếng Anh là gì?

toa rập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa rập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa rập

    xem thông đồng