toa dầu trong Tiếng Anh là gì?

toa dầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa dầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa dầu

    * dtừ

    tank-car