toa chở hàng toa trần trong Tiếng Anh là gì?

toa chở hàng toa trần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa chở hàng toa trần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa chở hàng toa trần

    * dtừ

    truck