toa chở cỏ khô trong Tiếng Anh là gì?

toa chở cỏ khô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa chở cỏ khô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa chở cỏ khô

    * dtừ

    hay-rack