toa ăn trong Tiếng Anh là gì?

toa ăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa ăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa ăn

    * dtừ

    buffet car; dining-car

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toa ăn

    buffet car, dining-car