toa thuốc trong Tiếng Anh là gì?

toa thuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa thuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa thuốc

    xem đơn thuốc

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toa thuốc

    prescription