toa xe trong Tiếng Anh là gì?

toa xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toa xe

    railway car, wagon