toa chở ngựa trong Tiếng Anh là gì?

toa chở ngựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa chở ngựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa chở ngựa

    * dtừ

    horse-box