toa chở hàng đệm trong Tiếng Anh là gì?

toa chở hàng đệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa chở hàng đệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa chở hàng đệm

    * dtừ

    idler