toa xe che bạt trong Tiếng Anh là gì?

toa xe che bạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe che bạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe che bạt

    * dtừ

    prairie-schooner, schooner