toa xe có nhíp trong Tiếng Anh là gì?

toa xe có nhíp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe có nhíp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe có nhíp

    * dtừ

    spring-carriage