toa xe có giường ngủ trong Tiếng Anh là gì?

toa xe có giường ngủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe có giường ngủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe có giường ngủ

    * dtừ

    sleeping-car, sleeper