toa nằm trong Tiếng Anh là gì?

toa nằm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa nằm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa nằm

    sleeping-car; sleeper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toa nằm

    sleeping-car, sleeper