toa có quầy giải khát trong Tiếng Anh là gì?

toa có quầy giải khát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa có quầy giải khát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa có quầy giải khát

    * dtừ

    buffet car