toa xe lửa trong Tiếng Anh là gì?

toa xe lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa xe lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa xe lửa

    * dtừ

    railroad car

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toa xe lửa

    train car, carriage