toa súc vật trong Tiếng Anh là gì?

toa súc vật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa súc vật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa súc vật

    cattle-truck; stock-car