toa chở hàng trong Tiếng Anh là gì?

toa chở hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa chở hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa chở hàng

    * dtừ

    lorry, fourgon, boxcar