toa kéo một cầu trong Tiếng Anh là gì?

toa kéo một cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa kéo một cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa kéo một cầu

    * dtừ

    semitrailer