toa chở thú nuôi trong Tiếng Anh là gì?

toa chở thú nuôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa chở thú nuôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toa chở thú nuôi

    * dtừ

    cattle-truck