toa bác sĩ trong Tiếng Anh là gì?

toa bác sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toa bác sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toa bác sĩ

    doctor’s prescription