nhiễm xạ trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm xạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm xạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm xạ

    be affected by radioactivity; fall - out

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhiễm xạ

    be affected by radioactivity

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiễm xạ

    be affected by radioactivity