nhiễm gió trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm gió trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm gió sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm gió

    catch cold