nhiễm thể trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm thể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm thể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm thể

    chromosome

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiễm thể

    chromosome