nhiễm độc ecgôtin trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm độc ecgôtin trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm độc ecgôtin sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm độc ecgôtin

    * dtừ

    ergotism