nhiễm sắc thể giới tính trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm sắc thể giới tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm sắc thể giới tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm sắc thể giới tính

    sex chromosome