nhiễm bạc trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm bạc

    arguria (bệnh)