nhiễm bẩn trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm bẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm bẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhiễm bẩn

  polluted; contaminated

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhiễm bẩn

  Be polluted

  Sự nhiễm bẩn: Pollution

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhiễm bẩn

  be polluted