nhiễm axit trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm axit trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm axit sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm axit

    * dtừ

    acidose