nhiễm lạnh trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm lạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm lạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm lạnh

    to catch cold

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiễm lạnh

    to catch a cold