nhiễm độc nặng trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm độc nặng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm độc nặng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm độc nặng

    severely contaminated/infected