nhiễm một thói quen trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm một thói quen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm một thói quen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiễm một thói quen

    to acquire a habit