nhiễm sắc tố trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm sắc tố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm sắc tố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm sắc tố

    chromatin