nhiễm sắc thể x trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm sắc thể x trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm sắc thể x sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm sắc thể x

    * thngữ

    x chromosome