nhiễm hắc tố trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm hắc tố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm hắc tố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm hắc tố

    * ttừ

    melanic