nhiễm phải trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm phải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm phải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm phải

    * ngđtừ

    affect