nhiễm bịnh trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm bịnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm bịnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhiễm bịnh

  to catch/get/contract a disease

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhiễm bịnh

  * verb

  to catch a disease

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhiễm bịnh

  to contract, catch a disease