nhiễm mủ huyết trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm mủ huyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm mủ huyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm mủ huyết

    * ttừ

    pyaemic