nhiễm lao trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm lao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm lao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm lao

    * dtừ

    tuberculization

    * ngđtừ

    tuberculize