nhiễm khuẩn trong Tiếng Anh là gì?

nhiễm khuẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiễm khuẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiễm khuẩn

    bacterial contamination

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhiễm khuẩn

    (y học) Be infected

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhiễm khuẩn

    be infected